XXX sesja Rady Powiatu Gorlickiego
Redaktor: Ewa Żarnowska    15.04.2009.
Zapraszamy na XXX sesję Rady Powiatu Gorlickiego, która odbędzie się 16 kwietnia 2009 r. (czwartek) o godz. 10 w Starostwie Powiatowym w Gorlicach, ul. Biecka 3, sala 104.

Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Powiatu.

Pomoc społeczna:
3. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2008 r.
4. Rozpatrzenie informacji na temat funkcjonowania jednostek działających w zakresie pomocy społecznej za 2008 r.:
- Domów Pomocy Społecznej,
- Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej „Razem”,
- Warsztatów Terapii Zajęciowej.
5. Zapoznanie z informacją dotyczącą organizacji usług pielęgniarskich w Domach Pomocy Społecznej.

Polityka Społeczna:
6. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy za 2008 r.
7. Rozpatrzenie informacji dotyczącej sytuacji na rynku pracy w Powiecie Gorlickim:
- informacja Starosty dotycząca zmian w zakresie ilości podmiotów gospodarczych i liczby zatrudnionych na terenie Powiatu Gorlickiego w latach 2003 -2008 r.
- informacja Przedsiębiorców dotycząca planowanych zmian poziomu zatrudnienia.
- informacja Starosty na temat bezpośredniej roli samorządów w kształtowaniu rynku pracy.
8. Informacja na temat przygotowywanych przez Komisję Spraw Społecznych i Radę Ministrów rozwiązań legislacyjnych związanych z sytuacją gospodarczą kraju.
9. Przyjęcie Stanowiska Rady Powiatu Gorlickiego w sprawie sytuacji na rynku pracy w Powiecie Gorlickim.
10.Rozpatrzenie informacji z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności za 2008 r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu udzielania stypendiów w ramach projektu ,,Stypendia dla najzdolniejszych”.
12. Informacja o międzysesyjnej działalności Zarządu Powiatu.
13. Odpowiedzi na interpelacje Radnych z XXIX sesji Rady Powiatu Gorlickiego.
14. Interpelacje Radnych.
15. Wnioski i oświadczenia Radnych.
16. Sprawy różne.
17. Zamknięcie posiedzenia.