Konkurs ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i punktu nieodpłatnego poradnictwa
Redaktor: Yvetta Walecka    31.10.2019.
Zarząd Powiatu Gorlickiego z dniem 30 października 2019 roku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na powierzeniu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z nieodpłatną mediacją i edukacją prawną w 2020 roku.
Zadanie polega na prowadzeniu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku  jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej (zadanie Nr1) oraz jednego punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i edukacji prawnej wraz z nieodpłatną mediacją ( zadanie Nr 2) na terenie powiatu gorlickiego - zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.
Zadanie Nr 1
Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej (NPP) zlokalizowanego w miejscowości Biecz – w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bieczu ul. Tysiąclecia 3 - czynnego od poniedziałku do piątku w godz. 14.00-18.00 oraz realizacja zadań z edukacji prawnej.
Zadanie Nr 2
Prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z nieodpłatną mediacją ( NPO) zlokalizowanego w miejscowości Łosie w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Łosiu – czynnego od poniedziałku do piątku w godz. 15.00 -19.00 oraz realizacja zadań z edukacji prawnej.
W konkursie mogą brać udział organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które prowadzą działalność pożytku publicznego.
O powierzenie prowadzenia punktów mogą ubiegać się organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt. 1b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wpisane na listę, o której mowa w art. 11d ust. 1 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej, prowadzoną przez Wojewodę Małopolskiego, w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub  świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego ( wpis na listę wojewody potwierdza także, że organizacja wykazała możliwość świadczenia nieodpłatnej mediacji poprzez udokumentowanie współpracy z kwalifikowanym mediatorem).
Oferty w zamkniętych kopertach należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do 22 listopada 2019 roku do godz. 15.30 w Starostwie Powiatowym w Gorlicach 38-300 Gorlice ul. Biecka 3 ( decyduje data wpływu ).

SZCZEGÓŁY KONKURSU W OGŁOSZENIU – ZAŁĄCZNIK PLIK
W sumie w 2020 roku na terenie Powiatu Gorlickiego będą funkcjonować, podobnie jak w latach ubiegłych -  4 punkty NPP i NPO ( w Gorlicach, w Bieczu, w Bobowej oraz w Łosiu). Punkty znajdować się będą w dotychczasowych lokalizacjach.

 https://bip.malopolska.pl/spgorlice,a,1680979,konkurs-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-polegajacego-na-powierzeniu-prowadzenia-punktu-nieod.html