Sprawdź może to projekt dla Ciebie
Redaktor: Ewa Żarnowska    17.02.2017.
Spółka z o.o. System z Nowego Sacza realizuje projekt DROGA DO ZATRUDNIENIA współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej VIII Rynek Pracy Działania 8.2 Aktywizacja Zawodowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 i zaprasza do udziału w nim osoby fizyczne i pracodawców do udziału w nim. Szczegóły na stronie: http://drogadozatrudnienia.eu/


Termin realizacji projektu: 01 lipiec 2016 – 31 grudzień 2017

Ilość uczestników objętych wsparciem: 72 osoby

Cel projektu: Wzrost zatrudnienia 72 osób pozostających bez pracy: osób powyżej 50 roku życia, długotrwale bezrobotnych, z niepełnosprawnościami, o niskich kwalifikacjach oraz kobiet zamieszkujących pow. myślenicki, proszowicki, miechowski, wadowicki, oświęcimski, nowotarski, brzeski, gorlicki, tarnowski, chrzanowski, olkuski, tatrzański, nowosądecki, limanowski i dąbrowski do 2017-12-31.

Wartość projektu: 1 777 566,48 zł, w tym 1 510 931,50 zł pochodzących z Funduszy Europejskich