Nabór uczestników do projektu
Redaktor: Ewa Żarnowska    28.12.2016.
Fundacja AKME prowadzi nabów uczestników do realizowanego od 1.10.2016 - 30.09.2018 r. projektu "Aktywna integracja - nowa szansa" współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS.

 


Projekt pt. „Aktywna integracja – nowa szansa”, nr RPMP. 09.01.02-12-0088/16 jest realizowany w ramach Osi Priorytetowej 9  Region Spójny Społecznie, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Wielkopolskim Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Cel projektu: Zwiększenie zdolności do zatrudnienia i aktywnego udziału w życiu społeczno-zawodowym 100 osób(60K/40M) z niepełnosprawnościami.

Uczestnikami projektu mogą być:
- Osoby w wieku 18-64 lat
- Osoby zamieszkujące powiaty: nowotarski, brzeski, myślenicki, m. Nowy Sącz, suski, tarnowski, m. Tarnów, dąbrowski, limanowski, nowosądecki, gorlicki,
- Osoby z niepełnosprawnościami, tj. z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną lub z zaburzeniami psychicznymi,
- Osoby z niepełnosprawnościami doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego, czyli wykluczenia z powodu więcej niż jednej z przesłanek, o których mowa w definicji osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (np. osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, osoby długotrwale bezrobotne, osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, osoby niesamodzielne, osoby bezdomne lub dotknięte wykluczeniem z dostępu do mieszkań,  osoby korzystające z programu PO PŻ)
- Osoby z niepełnosprawnościami korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

Projekt ma na celu zagwarantowanie następujących  form wsparcia:
- Indywidualną diagnozę potrzeb i potencjałów uczestników projektu
- Grupowe poradnictwo psychospołeczne
- Treningi kompetencji i umiejętności społecznych:
   Trening percepcji społecznej
   Trening komunikacji interpersonalnej
   Trening podejmowania ról
   Trening autoprezentacji
-  Szkolenia zawodowe i staże wraz ze stypendium szkoleniowym i stażowym.
- Wsparcie w skutecznym poszukiwaniu i podjęciu zatrudnienia.

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w projekcie spełniających powyższe warunki prosimy o kontakt pod nr tel. 504-582-522

Informacje dostępne na stronie: http://fundacja-akme.pl/