eWUŚ dla wszystkich
Redaktor: Ewa Żarnowska    08.01.2013.
Od 1 stycznia 2013 roku został uruchomiony w całej Polsce eWUŚ, czyli elektroniczny system weryfikacji uprawnień pacjentów do świadczeń zdrowotnych finansowanych przez narodowy Fundusz Zdrowia. Dzięki temu systemowi każdy pacjent potrzebujący opieki medycznej będzie mógł potwierdzić swoje prawo do świadczeń w szpitalu, przychodni czy gabinecie lekarza, bez konieczności przedstawiania dodatkowych dokumentów. Wystarczy numer PESEL oraz dokument potwierdzający tożsamość. Informacja ze strony Małopolskiego Oddziału NFZ na temat systemu eWUŚ
 
Wystarczy PESEL

Podstawowym sposobem potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej będzie elektroniczne potwierdzanie przez świadczeniodawcę uprawnień pacjenta na podstawie numeru PESEL (w przypadku dzieci do 3. miesiąca życia, które mogą jeszcze nie uzyskać własnego numeru PESEL, elektroniczne potwierdzenie dokonywane jest na podstawie numeru PESEL rodzica). Zwalnia to pacjenta z obowiązku okazywania dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie zdrowotne. Dla świadczeniodawcy potwierdzenie przez Narodowy Fundusz Zdrowia (poprzez dokument elektroniczny) posiadania uprawnień przez daną osobę będzie stanowiło gwarancję, że świadczenie udzielone „zweryfikowanej” osobie nie zostanie zakwestionowane z powodu braku tytułu uprawnienia do świadczenia, nawet jeżeli w dalszym postępowaniu okaże się, że nie była ona uprawniona.
 
Inny dokument lub oświadczenie
W przypadku, gdy elektroniczne potwierdzenie będzie niemożliwe lub nie uzyska się potwierdzenia (wynik negatywny), osoba uprawniona może przedstawić jeden z dotychczasowych dokumentów potwierdzających prawo do świadczeń (dla wielu grup, w tym emerytów, jest to szybki i bezproblemowy sposób potwierdzania prawa do świadczeń), a w razie braku dokumentu – złożyć oświadczenie (za małoletnich oraz osoby nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych oświadczenie składa przedstawiciel ustawowy bądź opiekun faktyczny lub prawny).
W stanach nagłych oraz w przypadku gdy pacjent ze względu na stan zdrowia nie będzie w stanie złożyć oświadczenia zachowano możliwość późniejszego przedstawienia dokumentu.

Nowelizacja ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wprowadzająca system elektronicznej weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców (eWUŚ) ma na celu:

1)     uproszczenie sposobu potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej przez świadczeniobiorcę,
2)     zdjęcie ze świadczeniodawców odpowiedzialności za potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej,
3)     poprawę jakości i wiarygodności danych gromadzonych i przetwarzanych w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych prowadzonym przez Narodowy Fundusz Zdrowia na podstawie danych otrzymanych z ZUS, KRUS i MSW.